Regulamin usług operatorskich

Regulamin świadczenia usług transmisji danych w sieci lokalnej przez firmę „noc”

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

  1. Abonent - podmiot, który zawarł z firmą „noc” umowę o korzystanie z określonych usług.
  2. Użytkownik - Abonent lub inny podmiot uprawniony do korzystania z usług transmisji danych w sieci lokalnej w lokalu określonym w Umowie.
  3. Umowa - umowa o świadczenie usług transmisji danych w sieci lokalnej zawarta pomiędzy Firmą „noc” a Abonentem.
  4. Urządzenia - urządzenia abonenckie firmy „noc” niezbędne do świadczenia usług transmisji danych w sieci lokalnej. Abonent może korzystać z własnych urządzeń.
  5. Sieć Lokalna - infrastruktura łącząca komputery w celu wymiany danych.
  6. WLAN - bezprzewodowa sieć lokalna.
  7. Zewnętrzny adres IP -unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu.
  8. Wewnętrzny adres IP -unikalny w skali sieci lokalnej numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do sieci.

§ 2

1. Usługi transmisji danych w sieci lokalnej świadczone są przez firmę „noc” na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usług transmisji danych w sieci lokalnej przez firmę „noc”.

2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku usług transmisji danych.

§3

Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

§4

W imieniu firmy „noc” Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§5

1. Zamawiający może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

2. Zamawiający może udzielić innemu podmiotowi pełnomocnictwa do składania oznaczonych oświadczeń woli, związanych z Umową.

§6

Firma „noc” zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach, gdy nie istnieją warunki techniczne do jej świadczenia.

§7

Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§8

1. Abonent usług transmisji danych w sieci lokalnej którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany :

1) poinformować firmę „noc” o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań,

2) wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy.

2. Przekazanie praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy następuje na podstawie umowy o przejęcie wierzytelności oraz długów Abonenta przez osobę przejmującą za uprzednią pisemną zgodą firmy „noc”.

§ 9

1. Umowa może być rozwiązana przez Strony za 30-dniowym okresem wypowiedzenia poprzez:

1) pisemne oświadczenie złożone przez Abonenta w siedzibie firmy „noc”, określonej w Umowie lub przesłanie go na adres firmy listem poleconym,

2) pisemne oświadczenie firmy „noc” przekazane listem poleconym na adres Abonenta określony w Umowie.

2. Firma „noc” ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie usług transmisji danych w sieci lokalnej i rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta lub Użytkownika postanowień Umowy, naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa, w zakresie związanym z korzystaniem z usług transmisji danych w sieci lokalnej, a w szczególności:

1) nieuregulowanie opłat na rzecz firmy „noc”,

2) próby nielegalnego uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób albo podejmowania innych działań utrudniających albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych,

3) nieprzestrzegania przez Abonenta lub Użytkownika, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami),

4) rozwiązanie lub stwierdzenia przez służby techniczne firmy „noc” przyłączenia przez Użytkownika do Urządzeń urządzenia nie posiadającego certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności lub świadectwa homologacji, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne.

5. Firmą „noc” może przerwać wykonywanie usług transmisji danych w sieci lokalnej w czasie przeznaczonym dla działań podjętych przez firmę „noc” w ramach okna serwisowego. O powyższych przerwach firma „noc” nie jest zobowiązana każdorazowo zawiadamiać Abonentów.

§ 10

Umowa wygasa wskutek:

1) upływu okresu, na który została zawarta,

2) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem usług transmisji danych w sieci lokalnej, z zastrzeżeniem §9,

3) śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem usług transmisji danych w sieci lokalnej.

§ 11

1. W ciągu 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest udostępnić swoje pomieszczenia pracownikowi firmy „noc” w celu demontażu umieszczonych w tych pomieszczeniach urządzeń wyszczególnionych w protokole zdawczo-odbiorczym. W chwili dokonywania demontażu urządzeń, powinny one znajdować się w stanie nie naruszonym, a ich zużycie nie powinno wykraczać ponad wynikające z normalnej eksploatacji.

2. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia ponad normalną eksploatację urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach Abonenta, firma „noc” ma prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, będzie określona przez firmę „noc” w nocie obciążeniowej, która stanowi wezwanie do zapłaty.

§ 12

Firma „noc” ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług transmisji danych w sieci lokalnej na zasadach określonych w Prawie telekomunikacyjnym i Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem § 28 Regulaminu.

§ 13

1. Użytkownik zobowiązuje się:

1) korzystać z udostępnionych mu przez firmę „noc” urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji,

2) umożliwić służbom technicznym firmy „noc” dostęp do urządzeń w ustalonym czasie, nie dłuższym niż 7 dni od momentu poinformowania o takiej potrzebie,

3) powiadomić firmę „noc” o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach udostępnionych mu przez firmę „UFIT” urządzeń w momencie ich stwierdzenia,

4) nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji udostępnionych mu przez firmę „noc” urządzeń. Wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń urządzeń dokonuje wyłącznie firma „noc”,

5) nie zmieniać samodzielnie miejsca zamontowania urządzeń. Zmiany lokalizacji urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach Abonenta dokonuje wyłącznie firma „noc”.

2. Firma „noc” ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy udostępnionych Użytkownikowi przez firmę „noc” urządzeń w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:

1) samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Użytkownika,

2) uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji urządzeń,

3) uszkodzeń spowodowanych działaniami innych urządzeń będących własnością Użytkownika,

4) nie powiadomienia firmy „noc” o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogły spowodować uszkodzenie.

3. W przypadku uszkodzenia urządzeń będących własnością Użytkownika, koszty ich naprawy ponosi firma „noc”, o ile uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji lub też złej obsługi urządzeń będących własnością Użytkownika.

4. W przypadku kwestionowania przez którąkolwiek ze Stron faktu uszkodzenia Urządzeń lub urządzeń będących własnością Użytkownika, jak też wielkości kosztów ich naprawy, wiążącą opinię w tym zakresie wyda niezależny rzeczoznawca wskazany przez Naczelną Organizację Techniczną. Strona, której roszczenia nie zostały uznane jest obciążana kosztami związanymi z opracowaniem opinii.

§ 14 

Firma „noc” nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treści przekazywane podczas korzystania przez Użytkownika z usług transmisji danych w sieci lokalnej,

2) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Użytkownika, podłączonego do Urządzeń, przed ingerencją osób trzecich,

3) utratę możliwości świadczenia usług transmisji danych w sieci lokalnej z wykorzystaniem dostępu łączem radiowym WLAN w związku z utratą możliwości propagacji fal wynikającą w szczególności ze zmiany ukształtowania terenu, nowo powstałego lub wyrośniętego zadrzewienia a także wybudowania przez stronę trzecią budowli lub konstrukcji pomiędzy antenami.

4) następstwa przerw w świadczonych usługach transmisji danych w sieci lokalnej w trakcie występowania okna serwisowego.

§ 15

1. Firma „noc” i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. W szczególności siła wyższa obejmuje klęski naturalne takie jak trzęsienia ziemi, pożary, sztormy, powodzie oraz decyzje władz państwowych, samorządowych.

2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o jej wystąpieniu.

§ 16

Stosowane przez firmę „noc” środki techniczne wykorzystywane w związku ze świadczeniem usług transmisji danych w sieci lokalnej gwarantują bezpieczeństwo przekazu informacji w granicach możliwości technicznych.

 

Opłaty

 

§ 17

1. Wysokość opłat za usługi transmisji danych w sieci lokalnej określa Cennik, o ile warunki Umowy nie stanowią inaczej.

2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za usługi transmisji danych w sieci lokalnej zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT.

3. Jeżeli usługi transmisji danych w sieci lokalnej świadczone na podstawie odpowiedniej Umowy nie obejmują pełnego miesiąca, wówczas opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień.

4. W przypadku, gdy firma „noc” zgodnie z § 10 ust. 2 zawiesi świadczenie usługi transmisji danych w sieci lokalnej, za czas nie świadczenia tych usług nie są pobierane opłaty.

5. W przypadku, gdy Abonent zawarł Umowę z firmą „noc” dotyczącą dostępu do sieci lokalnej łączem radiowym na czas oznaczony równy lub dłuższy niż 24 miesiące i przed upływem 24 miesięcy rozwiąże Umowę zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lub gdy Umowa jest rozwiązana przed upływem 24 miesięcy przez firmę „noc” bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z § 10 ust. 2, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty dotyczącej wcześniejszej rezygnacji z usług, określonej w Cenniku usług transmisji danych w sieci lokalnej, o ile warunki Umowy nie stanowią inaczej.

6. Za nie świadczenie usług transmisji danych w sieci lokalnej będące następstwem działań podjętych przez firmę „noc” w ramach okna serwisowego nie ulegają zmniejszeniu opłaty ponoszone przez Abonenta na rzecz firmy „noc”. W okresie rozliczeniowym czas trwania okna serwisowego nie może przekraczać 4 godzin w tygodniu.

Okno Serwisowe - występujące w terminach podanych na stronie www.m67.org nie częściej niż raz w tygodniu, w oknie serwisowym będą podejmowane działania przez „noc” mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją sieci „noc” oraz polepszeniem świadczonej usługi dostęp do Internetu, mogących skutkować brakiem dostępu Użytkownika przez maksymalnie 60 minut do tej usługi.

7. Na kwotę, określoną w ust. 5, firma „noc” wystawia fakturę VAT.

§ 18

1. Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie firmy „noc” urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem.

2. Abonent jest zobowiązany do poinformowania firmy „noc” o fakcie nieotrzymania faktury VAT.

§ 19

1. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat firma „noc” pobiera odsetki ustawowe.

2. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uregulowane w całości, podstawę naliczenia odsetek stanowią kwoty nie uiszczone po terminie zapłaty. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia wykazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym i uwzględniana w wyliczaniu kwoty do zapłaty określonej w następnej fakturze VAT.

§ 20

1. O zmianach w Cenniku, a także w Regulaminie oraz terminach ich wprowadzenia firma „noc” powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za usługi transmisji danych w sieci lokalnej faktur miesięcznych oraz zamieszczane na stronach internetowych firmy „noc” lub Abonent zostanie poinformowany osobnym pismem.

2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu nowego wzorca Cennika lub Regulaminu, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy.

§ 21

Firma „noc” zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności nawet pomimo rozwiązania z nim Umowy.

 

Reklamacje

 

§ 22

1. Abonenci i Użytkownicy mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług transmisji danych w sieci lokalnej.

2. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu błędnych danych znajdujących się na fakturze.

§ 23

1. Użytkownik po zaobserwowaniu przerwy w świadczeniu usługi lub nienależytego jej świadczenia zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym służb technicznych firmy „noc”.

2. Zgłoszenie takie będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług transmisji danych w sieci lokalnej, które to reklamacje muszą być wniesione w ciągu 12 miesięcy od daty poinformowania jednostki firmy „noc” o zaistniałym zdarzeniu.

3. Reklamacje dotyczące błędnych danych znajdujących się na fakturze VAT muszą być wniesione w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu płatności określonego w fakturze VAT zawierającej kwestionowane dane.

4. Reklamacja powinna zawierać:

1) dane Abonenta, to jest: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer Umowy,

2) opis przedmiotu reklamacji :

a) opis przerwy w świadczeniu usługi lub nienależytego jej świadczenia,

b) wskazanie kwestionowanych danych na fakturze VAT.

5. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do firmy „noc”.

6. Firma „noc” jest zobowiązany potwierdzić pisemnie Abonentowi przyjęcie reklamacji.

§ 24

1. Zgłoszenie przez Abonenta w formie pisemnej reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury VAT we wskazanym terminie.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powodującego powstanie nadpłaty, firma „noc” zobowiązuje się pomniejszyć o stosowną kwotę kolejną płatność należną firmie „noc” od Abonenta. W przypadku niemożności zaliczenia nadpłaty zgodnie ze zdaniem pierwszym firma „noc” zobowiązuje się zwrócić nadpłatę Abonentowi.

3. W przypadku określonym powyżej firma „noc” wykaże w fakturze VAT kwotę nadpłaty, która zostanie odliczona w kolejnej fakturze VAT, lub wystawi fakturę korygującą i zwróci Abonentowi przysługującą mu kwotę pieniężną.

3. Roszczenia Abonenta o zwrot dokonanej nadpłaty przedawniają się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 25

Reklamacje rozpatruje firma „noc”.

§ 26

1. Firma „noc” jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

2. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu Firmą „noc” zobowiązany jest uwzględnić:

1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,

2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,

3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby Firmą „noc”,

4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług transmisji danych w sieci lokalnej.

§ 27

1. Firmą „noc” rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni kalendarzowych i powiadamia Abonenta o wyniku postępowania reklamacyjnego.

2. Na życzenie reklamującego odpowiedź na reklamację jest przesyłana na jego adres listem poleconym i powinna zawierać:

1) Nazwy stron,

2) powołanie podstawy prawnej,

3) rozstrzygnięcie, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,

4) datę i podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Firmą „noc”

5) Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpana po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu.

§ 28

1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług transmisji danych w sieci lokalnej Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej.

2. O ile przerwa w świadczeniu usług nastąpiła z winy Abonenta lub Użytkownika, zobowiązuje się Abonenta do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem świadczenia usług przez Firmą „noc”.

3. Odszkodowanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest jedynym odszkodowaniem przysługującym Abonentowi z tytułu nie świadczenia bądź nienależytego świadczenia usług.

 

Kwestie końcowe

 

§29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa telekomunikacyjnego odpowiednio.

§30

Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla firmy „noc”.

§31

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 01 2015 roku.